Місія: поширення обізнанності про необхідність здійснення добродійності і захисту прав людей.

Бачення: наша організація є сполучною ланкою між активними небайдужими людьми і тими, кому життєво потрібна та або інша допомога. Організація є законним юридичним “майданчиком” для тих людей, які хочуть реалізувати свої благі наміри в конкретний результат і тим самим, змінюючи майбутнє і породжуючи ланцюгову реакцію, яка істотно покращує життя мільйонів людей в Україні і по всьому світу.

Основний напрям допомоги організаціїдопомога потерпілим в результаті бойових дій на сході України, в першу чергу дітям, соціальна адаптація і реабілітація їх до нових реалій, дистрибуція гуманітарної допомоги серед потерпілих.

Про концепцію організації: Діяльність громадської організації “Всеукраїнське Об’єднання “Українські рубежі” спрямована на зміну відношення суспільства до людей, що потрапили в складні обставини, створює можливості для реалізації програм допомоги і підтримки, роз’яснює і прищеплює стандарти надання допомоги, вчить людей знати і захищати свої права і права інших людей. “Українські рубежі” не належить до політичних, корпоративних або релігійних організацій і не займається просуванням якої-небудь з них. Концепція діяльності організації – “Добро завжди повертається ще більшим добром“, тобто брати участь в проектах “Українських рубежів” може будь-яка людина незалежно від його фінансового стану, національності і інших відмінностей. ГО “Українські рубежі” концентрує свою допомогу на допомозінайбільш нужденних людей, в першу чергу дітям.

Завдання організації:

 • Реалізація благодійних програм, спрямованих наматеріальну, соціальну підтримку допомога потерпілим врезультаті бойових дій на сході України;
 • Організація діяльності і проведення акцій, спрямованих назалучення добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб в Україні і за кордоном, необхідних дляреалізації програм допомоги.
 • Надання соціальної, юридичної і психологічної підтримкипотерпілим в результаті бойових дій на сході України;
 • Залучення до благодійної діяльності все більшої кількості добровільних помічників, волонтерів, сприяючих реалізації програм підтримки і допомоги, їх постійне навчання і вдосконалення;
 • Сприяння підвищенню ділового іміджу державних і приватних підприємств, що надають безвідплатну допомогу;
 • Сприяння розвитку корпоративних форм доброчинності

Для здійснення своїх цілей Організація у встановленомузаконом порядку:

 • Вільно поширює інформацію про свою діяльність
 • Розробляє програми допомоги підтримки і здійснюєгуманітарну діяльність
 • Організовує надання різної допомоги і підтримки тим, хтоїх потребує;
 • Сприяє привертанню уваги до проблем, людей, щознаходяться в скрутному становищі.
 • Організовує ділові зустрічі, круглі столи, симпозіуми,семінари, конференції з тематики діяльності організації.
 • Взаємодіє з українськими і Міжнародними гуманітарними організаціями

Миссия: изменение осознанности людей в необходимости осуществления благотворительности и защиты прав людей.

Виденье: наша организация является связующим звеном между активными неравнодушными людьми и теми, кому жизненно необходима та или иная помощь. Организация является законной юридической «площадкой» для тех людей, которые хотят реализовать свои благие намерения в конкретный результат и тем самым, изменяя будущее и порождая цепную реакцию, которая существенно улучшает жизнь миллионов людей в Украине и по всему миру.

Основное направление помощи организации помощь пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины, в первую очередь детям, социальная адаптация и реабилитация их к новым реалиям, дистрибуция гуманитарной помощи среди пострадавших. 

О концепции организации: Деятельность общественной организации «Всеукраинское Объединение «Украинские рубежи» направлена на изменение отношения общества к людям, попавшим в сложные обстоятельства, создает возможности для реализации программ помощи и поддержки, разъясняет и прививает стандарты оказания помощи, учит людей знать и защищать свои права и права других людей. ВО «Украинские рубежи» не принадлежит к политическим, корпоративным или религиозным организациям и не занимается продвижением какой-либо из них. Концепция деятельности организации — «Добро всегда возвращается еще большим добром», то есть участвовать в проектах ВО «Украинские рубежи» может любой человек независимо от его финансового состояния, национальности и других различий. ВО «Украинские рубежи» концентрирует свою помощь на помощи наиболее нуждающихся людей, в первую очередь детям.

Задачи организации

 • Реализация благотворительных программ, направленных на материальную, социальную поддержку помощь пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины;
 • Организация деятельности и проведение акций, направленных на привлечение добровольных пожертвований физических и юридических лиц в Украине и за рубежом, необходимых для реализации программ помощи.
 • Оказание социальной, юридической и психологической поддержки пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины;
 • Вовлечение в благотворительную деятельность все большего числа добровольных помощников, волонтеров, способствующих реализации программ поддержки и помощи, их постоянное обучение и совершенствование;
 • Содействие повышению делового имиджа государственных и частных предприятий, оказывающих безвозмездную помощь;
 • Содействие развитию корпоративных форм благотворительности.

Для осуществления своих целей Организация в установленном законом порядке:

 • Свободно распространяет информацию о своей деятельности
 • Разрабатывает программы помощи поддержки и осуществляет гуманитарную деятельность
 • Организовывает оказание различной помощи и поддержки тем, кто в них нуждается;
 • Содействует привлечению внимания к проблемам, людей, находящихся в тяжелом положении.
 • Организует деловые встречи, круглые столы, симпозиумы, семинары, конференции по тематике деятельности организации.
 • Взаимодействует с украинскими и Международными гуманитарными организациями.